woensdag 29 juni 2022

Gebedsintenties Kerkberg Gebedsgroep juni 2022 -51

 

U kunt Uw gebedsintenties opgeven per e- mail (gebedsgroep@kerkberg.nl), per post, telefonisch, per ijlbode, of hoe dan ook. Wij bidden graag voor Uw gebedsintenties en zorgen desgewenst voor het opsteken van Uw kaarsen in de Basiliek!

Wij bidden namens de gemeenschap voor de gemeenschap tot eer van God en heil van mensen!

Wij vragen daarbij de voorspraak van de HH. Wiro, Plechelmus en Otgerus, de H. Odilia en de H. Maria Magdalena, op wiens voorspraak vanaf de zevende eeuw op deze Berg gebeden is door vele monniken, kanunniken, diocesane priesters, kanunnikessen en andere gelovigen.

Hartelijk dank voor Uw bereidheid met ons mee te bidden! (*kaarsintentie)

Wij bidden:

zegen over een catechumeen*
voor het vinden van een hele lieve, nieuwe hond*
om integer en vaardig landsbestuur
voor slachtoffers van de aanslag op een winkelcentrum in Krementsjoek
om goede oplossingen en troost voor alle boeren in Nederland
voor slachtoffers tornado Zierikzee
uit dankbaarheid bij een verjaardag en zegen over het nieuwe levensjaar*
voor een goed resultaat van medische behandelingen*
zegen over een zieke zuster*
voor een nichtje dat in verwachting is en het kindje*
om goede roepingen voor de Priorij Thabor en zegen over alle zusters*
om vrede in Oekraïne en alle oorlogsgebieden*
voor een goede verdeling van alle voedsel in de wereld*
dat de wereldleiders regeren naar Gods bedoelingen*
zegen over een priester die 50 jaar geleden werd gewijd
om zegen over de pasgeboren Tobias en zijn ouders en verdere familie*
om zegen over de pasgeboren Marijn en zijn ouders en verdere familie
voor de slachtoffers van de aardbeving in Afghanistan
voor de zielenrust van een overleden vriend
voor een aanstaand echtpaar dat op het laatste moment het huwelijk heeft moeten uitstellen
voor twee priesters die zijn vermoord in Mexico 
voor de vervolgde christenen van Nigeria
voor eerherstel na wangedrag van een priester en troost voor de slachtoffers
uit dankbaarheid over een geslaagde sacramentsprocessie
zegen over verder herstel van een ernstige zieke*
voor een zieke vriend van het klooster die geopereerd moet worden
voor alle overleden en zieke familieleden en vrienden*
om zegen over een dochter die werkt en woont in Afrika*
voor een overleden vriend*
voor een overleden echtgenoot en dochter*
voor een zieke zuster*
voor een verongelukte scholier in Horn en zijn dierbaren
om met Gods genade tot aanvaarding te komen*
dat velen komende zondag meedoen met de Sacramentsprocessie in Sint Odilienberg passief en actief tot eer aan God en heil van mensen*
voor slachtoffers van geweld
voor jongeren die geen geschikt werk kunnen vinden
dat mensen in hongersnood worden gevoed
om bescherming van mensen 's avonds in het openbaar vervoer
dat een vermiste man uit 's-Heer Arendskerk ongedeerd mag worden gevonden
voor de slachtoffers van een neergestort vliegtuigje in Rotterdam
voor de achtergebleven in Marioepol
voor de slachtoffers van een aanslag met een auto in Berlijn
dat iemand die thuis komt uit het verpleeghuis zich kan redden en om zegen, ook voor zijn mantelzorger
voor passende huisvesting in een R.K. omgeving voor een hoogbejaarde in de laatste levensfaseuit dankbaarheid voor een geslaagde levertransplantatie en verder herstel*
voor een goed resultaat van een medische behandeling*
om zegen over een huwelijk*
voor een nichtje dat in verwachting is*
om goede roepingen voor de Priorij*
om gezondheid en zegen over ons werk*
voor Moeder Priorin en alle andere zusters*
voor levende en overleden familie*
voor alle slachtoffers tijdens de Pinksterplechtigheid gisteren in de Sint Franciscuskerk in Ondo- Nigeria
dat de viering van het Pinksterfeest mensen mag vervullen van de Heilige Geest en zijn gaven
voor de ouders en andere dierbaren van de kleine Gino, aan wiens leven zo plotseling een einde kwam
voor een ernstige zieke
om zegen bij een 40-jarig priesterfeest
voor een bisschop / vriend van het klooster*
Moge het vuur van de Heilige Geest neerdalen op onze gezinnen en hun kracht geven om ons katholieke geloof actief uit te dragen
voor het slagen van een medische kuur en een goede gezondheid*
voor een plotseling overleden zuster van de Karmel in UK
dat de kleine Gino behouden mag worden gevonden, om troost en kracht voor zijn dierbaren in deze moeilijke tijden en om zegen over alle zoekacties en alle zoekers
om zegen over al degenen die zich inzetten voor de Sacramentsprocessie in Berg op 19 juni aanstaande, en dat velen zullen meetrekken en bidden om zegen over het dorp, de Roerstreek en de hele werelmd
voor de slachtoffers van een schietpartij in een ziekenhuis in de Verenigde Staten en dat men daar komt tot regelgeving schietpartijen te voorkomen
dat de 200.000 kinderen die Rusland heeft gedeporteerd uit Oekraine mogen thuiskomen met hun ouders en andere dierbaren
dat een medisch onderzoek gunstige uitslagen heeft*
om kracht om in Gods Wil te leven
om zegen over een zieke nicht
om zegen over een vriend van het klooster in het ziekenhuis
voor een zieke vriendin
voor de ouders en andere dierbaren van een baby die niet levend ter wereld is gekomen
om zegen over alle vrouwen die in verwachting zijn en hun kindjes
om zegen over een moeder en haar kindje dat eind juni wordt verwacht
om zegen over een moeder die in verwachting is en haar kindje dat rond 20 juni wordt verwacht
voor alle slachtoffers van de oorlog in Oekraïne en hun dierbaren
om zegen over een geloofsleerling
voor de slachtoffers van een vliegramp in Nepal
voor de slachtoffers van het noodweer in Brazilië
dat een veel te vroeg geboren baby zich goed mag ontwikkelen
om een rechtvaardig vonnis in een slepende strafzaak
dat mijn mooie relatie mag toegroeien naar een Christelijke relatie
dat Rusland tot inkeer komt en de oorlog staakt
uit dankbaarheid over een bekering en zegen over betrokkene*
dat twee ontvoerde priesters in Nigeria snel en behouden thuis komen
dat werkers in de zorgen zorgen zoals verwacht mag worden
dat een operatie mag slagen en voor een voorspoedig herstel daarna
voor een ernstige zieke
extra voor father Camillo Sarko die vandaag jarig is*
om een wapenstilstand en vrede in Oekraïne
uit dankbaarheid om de vreugde die Feyenoord zeer velen in Rotterdam en in de hele wereld het afgelopen voetbalseizoen heeft bezorgd als lichtstraaltje in een niet altijd eenvoudig levenssituatie

om vrede in Oekraïne
voor de zielenrust van John Verkooyen en troost en steun voor zijn dierbaren
voor een bevriende pastoor in het bisdom Haarlem
Om inzicht in levensroeping
voor een zieke zuster
de levende en overleden kanunnikessen van het H. Graf
voor vervolgde christenen overal ter wereld
Dat de Notre Dame zo spoedig mogelijk weer een levende ontmoetingsplaats met God in de wereld mag zijn
voor Mgr. Camillo Sarko, zijn parochie van de H. Petrus Claver en zijn parochianen in Ghana
Om zegen over twee hoogbejaarde zusters-zussen, van wie er een op sterven ligt
Om een donornier
Om degelijke postulanten voor ons klooster
Om verhoring van de gebedsintenties van de Gebedsgroep van de Kapel In't Zand
om zegen over de mensen in het dorp en de andere dorpen van Roerdalen en al hun noden
Voor onze burgemeester
voor vervolgde christenen overal ter wereld
Voor degenen die onvoorbereid sterven
Voor onze deken
Voor onze bisschop
dat wij vanuit onze positie al het mogelijke doen om de wereld te her-evangeliseren

dinsdag 28 juni 2022

28 juni H. Ireneüs van Lyon Bisschop van Lyon en martelaar Gedachtenis
Toespraak paus Benedictus XVI tijdens de algemene audiëntie van 28 maart 2007

De biografische gegevens over de heilige Ireneüs van Lyon stammen uit zijn eigen getuigenis, dat ons overgeleverd is door Eusebius in het vijfde boek van zijn Historia Ecclesiastica.

Ireneüs werd naar alle waarschijnlijkheid ongeveer rond 135-140 geboren te Smyrna (het tegenwoordige Izmir, Turkije), waar hij in zijn jeugd in de leer was bij bisschop Polycarpus, die op zijn beurt leerling was bij de apostel Johannes. We weten niet wanneer hij zich van  Asia Minor naar Gallië heeft begeven, maar de verhuizing moet zijn samengevallen met de eerste ontwikkelingen van een christengemeenschap in Lyon: in 177 treffen we hem hier aan bij het college van presbyters. Precies in dat jaar werd hij nar Rome gezonden met een brief van Lyon aan paus Eleuterus.
Door deze Romeinse missie ontkwam Ireneüs aan de vervolging door Marcus Aurelius, waarin minstens vierentachtig martelaren zijn gevallen, onder wie de bisschop van Lyon, de negentigjarige Pontius, die gestorven is aan mishandelingen in de gevangenis. Zo kwam het dat, na zijn terugkeer, Ireneüs tot bisschop van de stad gekozen werd. De nieuwe herder wijdde zich geheel aan zijn bisschopsambt, dat rond 202-203 tot een einde kwam, mogelijk door het martelaarschap.

Ireneüs is vooral een man van geloof en een herder. Van de Goede Herder heeft hij  het gevoel voor maat, de rijkdom van de leer en het missionaire vuur.  Als schrijver beoogt hij een dubbel doel: de ware leer verdedigen tegen de aanvallen van de ketters, en helder en duidelijk de waarheid van het geloof uiteenzetten. Aan deze doelen beantwoorden exact de beide werken die ons van hem zijn bijgebleven: de vijf boeken Tegen de ketterijen, en de Uiteenzetting van de apostolische prediking (die ook de oudste “catechismus van de katholieke leer” genoemd mag worden). Kortom, Ireneüs is de kampioen van de strijd tegen de ketterijen.

De Kerk van de tweede eeuw werd bedreigd door de zogenaamde gnosis,  een leer die stelde dat het geloof dat door de Kerk werd onderwezen louter symboliek was voor de eenvoudigen, die niet in staat waren moeilijke dingen te begrijpen; de ingewijden daarentegen, de intellectuelen – gnostici  noemden zij zich – zouden begrepen hebben wat achter deze symbolen stak, en zo een intellectualistisch christendom voor de elite hebben gevormd.
Uiteraard viel dit intellectualistisch christendom steeds meer uiteen in diverse denkrichtingen, die dikwijls vreemd en extravagant waren, maar voor velen aantrekkelijk. Een gemeenschappelijk element van deze stromingen was het dualisme, dat wil  zeggen: men ontkende het geloof in één enige God, Vader van allen, Schepper en Verlosser van de mens en de wereld. Om het kwaad in de wereld te verklaren, stelden zij dat er naast de goede God ook nog een negatief beginsel bestond. Dit negatieve beginsel zou de materiële dingen hebben voortgebracht, de materie als zodanig.

Stevig geworteld in de bijbelse leer van de schepping, weerlegt Ireneüs het gnostisch dualisme en pessimisme die heel de lichamelijke werkelijkheid van haar waarde beroofden. Vastberaden verdedigde hij de oorspronkelijke heiligheid van de materie, van het lichaam, van het vlees evenzeer als van de geest. Maar zijn werk gaat veel verder dan de weerlegging van de ketterij: men kan inderdaad zeggen dat hij zich presenteert als de eerste grote theoloog van de Kerk die de systematische theologie heeft geschapen. Zelf spreekt hij van het systeem van de theologie, dat wil zeggen van de samenhang van heel het geloof. In het middelpunt van zijn leer staat het vraagstuk van de norm of “regel van het geloof” en van de overdracht van het geloof. Voor Ireneüs valt de “regel van het geloof” in de praktijk samen met het Credo van de apostelen, en geeft ons de sleutel om het Evangelie te interpreteren, en om in het licht van het Evangelie het Credo te interpreteren. Het Symbolum Apostolicum, de geloofsbelijdenis van de apostelen, die zoveel als samenvatting is van het Evangelie, helpt ons te begrijpen wat het Evangelie zelf wil zeggen en hoe we het moeten lezen.

In feite is het Evangelie dat Ireneüs preekte het Evangelie dat hij van Polycarpus had ontvangen, de bisschop van Smyrna, en gaat het Evangelie van Polycarpus terug op de apostel Johannes, van wie Polycarpus een leerling was.  Zo is het ware onderricht niet dat, wat door intellectuelen uitgevonden is, hoog verheven boven het eenvoudig geloof van de Kerk. Het ware geloof is het geloof dat door de bisschappen wordt doorgegeven, die het langs een ononderbroken keten van de apostelen ontvangen hebben. Deze hebben niets anders geleerd dan juist dit eenvoudige geloof, dat ook de ware diepte is van de openbaring van God.


Er bestaat dus – zegt ons Ireneüs -  geen geheime leer achter het Credo van de Kerk. Er bestaat geen superieur christendom voor intellectuelen.  Het openlijk beleden geloof van de Kerk is het gemeenschappelijk geloof van allen. Alleen dit geloof is apostolisch, komt van de apostelen, dat wil zeggen van Jezus en van God. Hangen zij dit geloof aan, dat openlijk door de apostelen aan hun opvolgers is doorgegeven, dan moeten de christenen zich houden aan wat de bisschoppen zeggen, moeten zij in het bijzonder acht slaan op het onderricht van de Kerk van Rome, die de voorrang heeft en de oudste is. Deze Kerk heeft, vanwege haar oudheid, de meeste apostoliciteit.  Zij ontleent immers haar oorsprong aan de steunpilaren van heet apostelcollege, Petrus en Paulus. Met de Kerk van Rome moeten alle Kerken overeenstemmen en in haar de norm erkennen van de ware apostolische Traditie, van het gemeenschappelijke geloof van de Kerk.


Met zulke argumenten, hier heel kort samengevat, weerlegt Ireneüs vanuit de fundamenten de pretenties van deze gnostici, van deze intellectuelen. Op de eerste plaats: zij bezitten geen waarheid die hoger zou zijn dan die van het gemeenschappelijk geloof, want wat zij zeggen heeft geen apostolische oorsprong, is door henzelf uitgevonden. Op de tweede plaats zijn het heil en de waarheid niet het voorrecht en het monopolie van enkele weinigen, maar allen kunnen die bereiken door middel van de prediking van de apostelen en vooral van de bisschop van Rome.

In het bijzonder legt Ireneüs zich erop toe – steeds  in polemiek met het “geheime” karakter van de gnostiek en wijzend op de vele en onderling tegenstrijdige resultaten ervan – het authentieke begrip van de apostolische Traditie of Overlevering uit te leggen, dat wij in drie punten kunnen samenvatten.

a) De apostolische overlevering is “openbaar”, niet privé of geheim. Voor Ireneüs bestaat er geen twijfel dat de inhoud van het door de Kerk doorgegeven geloof die is, die zij van de apostelen en van Jezus, de Zoon van God, heeft ontvangen. Er bestaat geen ander onderricht dan dit. Voor wie dus de ware leer wil kennen, volstaat “de overlevering die van de apostelen komt en het geloof dat de mensen is verkondigd”: overlevering en geloof “die ons hebben bereikt door middel van de opvolging van de bisschoppen” (Adv.Haer. III, 3 3-4). Zo vallen dus het persoonlijk beginsel, namelijk de opvolging van de bisschoppen, en het leerstellige beginsel, namelijk de apostolische overlevering, samen.

b) De apostolische overlevering is ‘één’. Terwijl namelijk het gnosticisme onderverdeeld is in een veelvoud aan sekten, is de overlevering van de Kerk één wat haar fundamentele inhoud betreft, die Ireneüs, zoals we hebben gezien, juist de regula fidei of veritatis noemt – de regel van het geloof of van de waarheid – en wel omdat zij één is, eenheid schept doorheen de volkeren, door de verschillende culturen, de verschillende volkeren heen; omdat zij een gemeenschappelijk inhoud heeft als de waarheid, ondanks de verscheidenheid aan talen en culturen. Ireneüs heeft daarover een kostbare zin in het boek Tegen de ketterijen:
“De Kerk bewaart, ofschoon zij over de hele wereld is uitgezaaid, met zorg [het geloof van de apostelen] als bewoonde zij één en hetzelfde huis; op dezelfde manier gelooft zij in deze waarheden, als had zij één enkele ziel en één en hetzelfde hart; in volledige overeenstemming verkondigt en onderricht zij deze waarheden en geeft zij ze door als had zij één enkele mond. De talen van de wereld zijn verschillend, maar de kracht van de overlevering  is één en dezelfde: de Kerken in de Duitse landen hebben geen ander geloof ontvangen, noch geven zij een ander geloof door. Dat geldt ook voor de Kerken die in de Spaanse landen gesticht zijn of onder de Kelten of in de Oosterse gebieden of in Egypte of in Libië of in het centrum van de wereld” (I, 10, 1-2). Op dat moment, we zijn dan in het jaar 200, ziet men al de universiteit van de Kerk, haar katholiciteit en de eenmakende kracht van de waarheid, die deze zo verschillende werkelijkheden, van Duitsland tot Spanje, Italië, Egypte en Libië, verenigt in de ons door Christus geopenbaarde waarheid.

c) De apostolische overlevering is, zoals hij dat in de Griekse taal zegt waarin hij zijn boek geschreven heeft, “pneumatisch”, dat wil zeggen ‘geestelijk’, door de heilige Geest geleid; in het Grieks heet geest pneuma. Het gaat immers niet om een geloofsoverdracht die toevertrouwd is aan meer of minder geleerde mensen, maar aan de geest van God die er de betrouwbaarheid van garandeert.
Dit is het “leven” van de Kerk, datgene wat de Kerk steeds weer fris en jong maakt, dat wil zeggen vruchtbaar in talrijke charisma’s. Kerk en Geest zijn voor Ireneüs onafscheidelijk: “Dit geloof” zo lezen we weer in het derde boek van Tegen de ketterijen, “hebben wij van de Kerk ontvangen en wij behoeden het: het geloof wordt, als een kostbaar erfgoed dat in een waardevol vat wordt bewaard, door het werk van de Geest van God steeds opnieuw jong en verjongt ook het vat dat het bevat… Waar de Kerk is, daar is de Geest van God; en waar de Geest van God is, daar is de Kerk en elke genade”(III, 24, 1)

Zoals men ziet: Ireneüs beperkt zich niet tot een begripsbepaling van Traditie. Voor hem is Overlevering, de ononderbroken overlevering, geen traditionalisme, want deze Traditie wordt steeds van binnenuit tot leven gewekt door de heilige Geest, die haar opnieuw doet leven, die maakt dat zij binnen de levendigheid van de Kerk wordt geïnterpreteerd en verstaan. Door te blijven bij haar onderricht, wordt het geloof van de Kerk doorgegeven op een wijze die duidelijk maakt hoe zij moet zijn: namelijk  “openbaar”, “één”, “pneumatisch”, “spiritueel”. Uitgaande van elk van deze kenmerken kan men met vrucht de authenticiteit toetsen van de hedendaagse geloofsoverdracht in de Kerk.

Meer in het algemeen gezegd, is de leer van Ireneüs de waardigheid van de mens, naar lichaam en ziel, stevig verankerd in de schepping door God, in het beeld van Christus en in het voortdurende heiligingswerk van de Geest. Een dergelijke leer is als een ‘hoofdweg’ waarlangs samen met alle mensen van goede wil de inhoud en de grenzen zijn vast te stellen van een dialoog over de waarden, en een steeds weer nieuw elan gegeven kan worden aan de missionaire activiteit van de Kerk, aan de kracht van de waarheid, die de bron is van alle echte waarden in de wereld.

28 juni kerkelijke kalender: H. Irenaeus, bisschop van Lyon

28 juni
Op de kerkelijke kalender de liturgische feestdag van de
H. Irenæus, bisschop van Lyon

Uit Liturgia Horarum / Getijdengebed

Gloria Dei vivens homo, vita hominis visio Dei
Gods glorie is de levende mens, maar het leven van de mens is het aanschouwen van God

Gods heerlijkheid maakt levend: dus, die God zien ontvangen het leven. En zo maakt de Onvatbare en Onbegrijpelijke en Onzichtbare zich zichtbaar, begrijpelijk en vatbaar voor de mensen, om hen, die Hem (door het geloof) vatten en zien, tot leven te wekken. Want leven zonder hét leven is onmogelijk. Het op zich bestaan toch komt voort uit een deelname aan Gods leven; maar een deelname aan God is God zien en genieten om zijn mildheid.

De mensen dus zullen God zien om te leven, omdat zij door de Godsschouwing onsterfelijk zijn geworden en als in God worden ondergedompeld. Door de profeten werd, zoals ik gezegd heb, in voorafbeeldingen voorspeld, dat God zou worden aanschouwd door de mensen, die zijn Geest in zich bezitten en voortdurend zijn komst zouden afwachten. Zoals ook Mozes zegt in Deuteronomium: Op die dag zullen wij zien, dat God spreekt tot de mens, en hij zal leven.

Omdat Hij, die alles bewerkt, God is, is Hij in zijn hoedanigheid en grootheid onzichtbaar en onuitsprekelijk voor alles, wat door Hem gemaakt werd, maar zeker niét onbekend. Want alles leert de mens door Zijn Woord: dat er één God-Vader is, die alles omvat en aan allen het bestaan geeft, zoals in het Evangelie geschreven staat: Nooit heeft iemand God gezien, dan alleen de Eniggeboren Zoon, die in de schoot van de Vader is, Hij heeft het ons gezegd.

De Zoon des Vaders heeft ons daarom vanaf het begin verhaald, omdat hij ook vanaf het begin bij de Vader is. Hij heeft de visioenen van de profeten, de verdeling van de charismatische gaven, zijn bedieningen en de verheerlijking van zijn Vader op passende en juiste wijze en op de geschikte tijd getoond, tot nut van het menselijk geslacht. Want waar iets op passende wijze gebeurt, daar is ook harmonie; en waar harmonie is, daar gebeurt alles op de juiste tijd, en waar iets op de juiste tijd gebeurt, daar werkt het ook met nut.

En daarom werd het Woord de Uitdeler van de genade van de Vader, tot nut van de mensen. Voor hen verrichtte Hij al die grote werken, om namelijk God aan de mensen te tonen en de mens aan God aan te bevelen. Wel bewaarde Hij de onzichtbaarheid van de Vader, om te voorkomen dat de mens God soms zou minachten, en opdat hij integendeel steeds naar Hem zou streven. Van de andere kant stelde Hij God op velerlei wijze als zichtbaar voor, opdat de mens niet helemaal van God zou afvallen en zou ophouden te zijn: want Gods glorie is de levende mens, het leven van de mens echter is het aanschouwen van God. Als immers de erkenning van God door middel van de schepping al het leven schenkt aan allen, die op aarde wonen, hoeveel te meer zal dan de openbaring van de Vader, door het Woord, het leven schenken aan die God zien.

Uit het tractaat ‘Tegen de ketters’
(Lib. 4, 20, 5-7: SCh 100, 640-642. 644-648)
De geschriften van de H. Irenæus verlenen hem een prominente plaats onder de Kerkvaders, die niet alleen de fundamenten legden voor de christelijke theologie, maar ook door analyse en weerlegging van de dwalingen van de gnostici, het katholieke geloof vrijwaarden voor het gevaar van ketterse dwaalleer.
Irenæus werd waarschijnlijk geboren rond het jaar 125 in een van de kustprovincies van Klein-Azië, waar men levendig de herinnering bewaarde aan de Apostelen en waar reeds talrijke christenen waren. Hij onderging sterk de invloed van de H. Polycarpus die de Apostelen of hun directe leerlingen nog had gekend.
Vanuit Klein-Azië bracht menig priester en missionaris het Evangelie naar het heidense Gallië en stichtte daar een lokale Kerk. Irenæus diende als priester de Kerk van Lyon onder de H. Photinus, de eerste bisschop van die Kerk en ook uit Klein-Azië afkomstig.
In 177 werd Irenæus naar Rome gezonden, een omstandigheid die Irenæus verhinderde tegelijk met de H.Pothinus het martelaatschap te ondergaan tijdens de heftige vervolgingen in Lyon.
Terug in Lyon was hij de aangewezen opvolger op de bisschopszetel en volgde een periode van rust. De verbreiding van het gnosticisme in Gallië en ook de schade die de christenen van zijn bisdom hierdoor werd berokkend noopten hem deze dwaling te analyseren.
Hij stelde in vijf boeken een aantal traktaten samen waarin hij de leerstellingen van de verschillende sekten volledig ontmaskerde en plaatste tegenover de leer van de Apostelen en de tekst van de H. Schrift.
Zijn werk, in het Grieks geschreven maar spoedig vertaald in het Latijn, werd spoedig wijd verbreid en bracht het gnosticisme de genadeslag toe. Vanaf die tijd vormde deze sekte geen serieuze bedreiging meer voor het katholieke geloof.
Hij zou de marteldood gestorven zijn onder keizer Septimius Severus (193-211), maar dat is historisch niet zeker. Sint Zacharias van Lyon († 3e eeuw) volgde hem op. Met behulp van enkele medegelovigen die aan de vervolgingen ontkomen waren, begroef deze zijn voorganger met grote liefde en verzamelde de stoffelijke resten van de martelaren in een massagraf in een crypte onder het altaar van een kerk die aanvankelijk de H. Johannes als patroon, maar later de titel van de H. Irenæus  kreeg toegewezen.
De H. Irenæus is patroon van het bisdom Lyon.
Iconografisch wordt hij afgebeeld met een zwaard (martelwerktuig) of met boek of boekrol (als grondlegger van de christelijke theologie).Saint Irenaeus of Lyons

zondag 26 juni 2022

H. Cyrillus van Alexandrië, een geloofsverdediger voor deze tijd


27 juni Gedachtenis van de H. Cyrillus van Alexandrië, bisschop en kerkleraar

Een geloofsverdediger voor onze tijd…

Geboren in 370 leidde hij een monastiek leven;  priester gewijd, sloot hij zich aan bij zijn oom die bisschop was van Alexandrië en volgde hem in 412 op deze bisschopszetel op. De leerstellingen van Nestorius bestreed hij krachtig en op het Concilie van Ephese speelde hij de voornaamste rol. Vele geleerde werken schreef hij om het katholiek geloof uit te leggen en te verdedigen. Hij stierf in 444.
Lezing uit Liturgia Horarum / Getijdengebed

Uit de Brieven van de heilige bisschop Cyrillus van Alexandrië
(Epist. 1: PG 77, 14-18.27-30)


Verdediger van het goddelijk moederschap van de Maagd Maria

Ik verwonder mij er over dat er in toenemende mate mensen zijn die geheel en al duidelijk er aan twijfelen of de heilige Maagd Moeder van God genoemd moet worden. Als immers onze Heer Jezus Christus God is, waarom kan an niet de heilige Maagd, die Hem het leven gaf, Moeder van God genoemd worden? Dit geloof hebben de heilige leerlingen ons overgeleverd, ofschoon zij van die uitspraak juist geen melding maken. Tot het houden van deze geloofsregel zijn wij door de heilige vaders onderricht. Inderdaad noemt onze vader Athanasius – roemvolle gedachtenis – in het boek dat hij over de heilige en één in wezen bestaande Drieëenheid heeft geschreven, in de derde oratio, de heilige Maagd terloops Moeder van God.
Ik echter voel me genoopt die woorden van hem juist op deze plaats te gebruiken die met betrekking tot deze regel aldus luiden: “En dus is het doel en het karakter van de heilige Schrift  - zoals wij al dikwijls in herinnering hebben gebracht – van die aard, dat zij van onze Zaligmaker Christus elk van beide eigenschappen verkondigt: Geloof dat hij God is, en dat Hij nooit anders bestaan heeft dan zó, namelijk dat hij het Woord van de Vader is, en van dezelfde heerlijkheid en wijsheid; en anderzijds dat dezelfde ook – na in deze laatste tijden een lichaam te hebben aangenomen uit de Moeder Gods en Maagd Maria – omwille van ons heil Mens is geworden”.
En even verderop opnieuw: “Er hebben vele heiligen geleefd en wel door geen enkele zonde aangetast; ook Jeremias immers is vanaf de moederschoot geheiligd en Johannes sprong, toen hij het levenslicht nog niet had aanschouwd, vol blijdschap op na de stem van de Moeder Gods Maria te hebben gehoord”.  Deze man nu [Athanasius] is volkomen bekwaam en bovenmate waard om rustig geloofd te worden, iemand die men veilig kan  volgen als iemand die niets zou verkondigen wat aan de goddelijke geschriften vreemd zou zijn.
En de door God Zelf geïnspireerde Schrift bevestigt dat het Woord van God Vlees is geworden, dit is, dat de met rede begaafde ziel met het vlees is verenigd. Het Woord van God nam dus het zaad van Abraham, en Zichzelf een lichaam uit een vrouw bereidend, is het vlees en bloed deelachtig geworden, zodanig dat hij niet alleen God is, maar vanwege deze vereniging moet worden aangenomen dat Hij als mens ook aan ons gelijk is geworden.
Op grond van deze twee wezenskenmerken, de goddelijkheid zonder twijfel en de mensheid, blijft de Emmanuel Zichzelf met zekerheid gelijk. Eén toch is de Heer Jezus Christus, de waarachtige Ene en Zoon van nature, die tegelijkertijd God én Mens is; niet als een vergoddelijkte mens, gelijk aan hen die door middel van de genade de goddelijke natuur deelachtig worden, maar een waarachtige God, die omwille van ons heil in de gestalte van een mens is verschenen, zoals Paulus ook met deze woorden getuigt: “Toen”, zegt hij, “de volheid der tijden gekomen was, zond God zijn Zoon, geboren uit een vrouw, geboren onder de Wet, om hen die onder de Wet stonden vrij te kopen, opdat wij het zoonschap zouden verkrijgen (Gal 4, 4-5).

H. Cyrillus van Alexandrië aan Nestorius:


27 juni
Gedachtenis van de H. Cyrillus van Alexandrië

Cyrillus van Alexandrië aan Nestorius:
"Men moet op een zo onberispelijk mogelijke wijze aan het volk het geloof onderrichten en uitleggen en er aan denken dat wie een van deze kleinen die in Christus geloven aanstoot geeft, een ondraaglijke straf zal ondergaan".