woensdag 8 december 2021

Gebedsintenties Kerkberg Gebedsgroep december 2021 -20

 

U kunt Uw gebedsintenties opgeven per e- mail (gebedsgroep@kerkberg.nl), per post, telefonisch, per ijlbode, of hoe dan ook. Wij bidden graag voor Uw gebedsintenties en zorgen desgewenst voor het opsteken van Uw  kaarsen in de Basiliek!

Wij bidden namens de gemeenschap voor de gemeenschap tot eer van God en heil van mensen!

Wij vragen daarbij de voorspraak van de HH. Wiro, Plechelmus en Otgerus, de H. Odilia en de H. Maria Magdalena, op wiens voorspraak vanaf de zevende eeuw op deze Berg gebeden is door vele monniken, kanunniken, diocesane priesters, kanunnikessen en andere gelovigen.

Hartelijk dank voor Uw bereidheid met ons mee te bidden!  (*kaarsintentie)

Wij bidden:
voor de slachtoffers van de MH17 en hun achterblijvende dierbaren om troost en sterkte, dat ze toch verder kunnen met hun leven*
uit dankbaarheid wegens een geslaagde levertransplantatie
voor een zeer zieke broer*
voor alle corona patiënten in de ziekenhuizen en de mensen die daar voor hen zorgen
uit dankbaarheid voor een geslaagde medische behandeling
voor de zielenrust van een man die door een menigt is gelyncht in Pakistan 
voor een overleden dierbare vriend
voor onze zieke hulpbisschop
voor alle die lijden onder machtsmisbruik in de liturgie*
voor alle mensen die lijden onder uitgestelde zorg*
dat mensen  heel voorzichtig blijven om zo verspreiding pandemie te voorkomen  
voor de zielerust van Pastoor Stam bij het zevende jaargetijde*
voor de zielerust van Pastoor Grondhuis, pater Hendriks, deken Bergs en deken Cassee*
om goede postulanten voor de Priorij Thabor*
zegen 0ver de zusters van de Priorij Thabor*
Tot zekere intentie*
voor de slachtoffers van de vulkaanuitbarsting op Java
dat Rusland geen invallen in andere landen pleegt
om uitkomst en kracht
voor de mensen op La Palma, dat de vulkanen doven
dat de chemotherapeutische behandeling goed mag worden doorstaan en dat deze helpt*
uit dankbaarheid
voor degenen voor wie niemand meer bidt
dat mensen met psychische problemen snel en goed worden geholpen
dat de pandemie dooft
voor alle werkers in de zorg
voor alle baby's die zijn besmet met het corona-vius - dat ze snel definitief mogen opknappen
voor een gunstige uitslag en een genezing*
dat de pandemie dooft
om zegen over onze zieke bisschop
om vrede
voor slachtoffers van een schietpartij op een school in Michigan
voor alle mensen in Nederland die leven in armoede - dat ze worden geholpen waar dat kan
voor alle kinderen, dat ze in liefde opgroeien en tijdig alles krijgen wat ze nodig hebben om goede mensen te worden
zegen over alle moeders die in verwachting zijn
voor alle mensen aan wie de Belastingdienst ten onrechte schuldsanering heeft onthouden, dat ze alsnog goed geholpen worden
voor alle mensen die lijden onder uitgestelde zorg - dat ze zo spoedig mogelijk geholpen worden
voor een vitaal geloofsleven op de Kerkberg*
voor onze zieke bisschop*
voor mijn zieke zwager en zijn gezin*
om zegen over mijn nichtje en haar werk als mantelzorger
voor een ernstig zieke musicus*
voor een overleden echtgenoot en dochter*
voor een dochter die graag naar het buitenland wil*
voor iemand die zich alleen en in de war voelt
dat de zorg niet terecht komt in code zwart
dat het omicronvirus snel in kaart wordt gebracht en effectief bestreden
dat de pandemie dooft*
voor een nichtje dat in verwachting is van een tweeling


dat een psychisch zeer zieke broer een zo goed moelijk leven mag hebben en dat het zijn zus gegeven wordt zijn situatie zoals die nu eenmaal is, in liefde te aanvaarden en niets te verwachten
voor de zielerust van onze zuster M. Reinhilde
voor onze zieke bisschop
voor de zielerust van John Verkooyen en troost en steun voor zijn dierbaren
voor een bevriende pastoor in het bisdom Haarlem
voor en bevriende priester in Bergamo (Italië)
Om inzicht in levensroeping 
de levende en overleden kanunnikessen van het H. Graf
voor vervolgde christenen overal ter wereld
Dat de Notre Dame zo spoedig mogelijk weer een levende ontmoetingsplaats met God in de wereld mag zijn
voor Mgr. Camillo Sarko, zijn parochie van de H. Petrus Claver en zijn parochianen in Ghana
Om zegen over twee hoogbejaarde zusters-zussen, van wie er een op sterven ligt
Om een donornier
Om degelijke postulanten voor ons klooster
Om verhoring van de gebedsintenties van de Gebedsgroep van de Kapel In't Zand
om zegen over de mensen in het dorp en de andere dorpen van Roerdalen en voor al hun noden
Voor onze burgemeester
voor vervolgde christenen overal ter wereld
Voor degenen die onvoorbereid sterven
Voor onze deken
Voor onze bisschop
dat wij vanuit onze positie al het mogelijke doen om de wereld te her-evangeliseren

Lezing Mgr. Hendriks: 'Onbevlekte ontvangenis van Maria'

dinsdag 7 december 2021

Lectio divina linqua latina Liturgia Horarum Feria IV Hebdomadæ II Adventus Promissa Dei per Filium nobis præbentur. De beloften van God worden voor ons vervuld door zijn Zoon.


Ad Officium lectionis


Lectio altera
Ex Enarratiónibus sancti Augustíni epíscopi in psalmos
(In Ps. 109, 1-3: CCL 40, 1601-1603)
Tweede lezing
Uit de Commentaren op de Psalmen van de H. Augustinus, bisschop

De beloften van God worden voor ons vervuld door zijn Zoon

God heeft een tijd vastgesteld om zijn beloften te geven en een tijd om ze te vervullen.
De tijd van de beloften lag in de tijd van de profeten tot aan Johannes de Doper; vanaf hem echter en daarna tot het einde loopt de tijd van de vervulling van die beloften.
Getrouw is God, die zich tot onze schuldenaar maakte, niet door iets van ons te ontvangen, maar door ons zo grote dingen te beloven. Het was Hem niet genoeg te beloven, Hij wilde zich zelfs schriftelijk binden, ons als het ware een schuldbekentenis over zijn beloften geven; zodat, toen Hij begon met de vervulling van zijn beloften, wij in de Schrift van zijn beloften, de volgorde van de vervulling (de betalingen) konden lezen. De tijd van de profetie was, zoals wij al dikwijls hebben gezegd, de voorspelling van de beloften.
Hij beloofde het eeuwig heil, het gelukzalig leven met de engelen zonder einde, de onvergankelijke erfenis, de eeuwige glorie, de zoetheid van zijn aanschijn, het huis van zijn heiliging de hemelen, en na de verrijzenis uit de doden geen enkele vrees om te sterven.
Dit is als de eindbelofte waar heel ons verlangen naar gericht staat, waar wij, als wij zijn aangeland, niets meer zoeken, niets meer verlangen. Maar bij zijn beloften en voorspellingen heeft God ook geopenbaard hoe dit alles bij het einde in vervulling zal gaan en Hij zweeg daar niet over bij zijn beloften en voorspellingen.
Hij beloofde de mensen immers de vergoddelijking, aan stervelingen de sterfelijkheid, aan zondaars de rechtvaardiging, aan verworpenen de verheerlijking.
Maar omdat het, mijn broeders, de mensen ongelofelijk toescheen wat God beloofde, namelijk dat er uit dit sterfelijke, bedorvene, verachtelijke, zwakke, uit deze stof en as mensen zouden voortkomen, aan Gods engelen gelijk, sloot Hij met de mensen niet alleen een geschreven overeenkomst opdat ze zouden geloven, maar gaf hun ook een Middelaar van zijn trouw, niet een of andere aanzienlijke of een engel of een aartengel, maar zijn enige Zoon, om ons door die zelfde Zoon en de weg te tonen waarlangs Hij ons naar het beloofde doel wilde leiden en deze (weg) ons ook door Hem zou schenken.
Want het was voor God niet genoeg, dat Hij zijn Zoon tot gids van de weg maakte, maar Hij maakte Hemzelf tot weg, opdat gij zoudt gaan langs Hem, die u leidt terwijl gij wandelt door Hem.
De enige Zoon van God wilde derhalve tot de mensen komen en de menselijke natuur aannemen; door wat Hij aannam zou Hij mens worden, sterven, verrijzen, ten hemel opstijgen, gaan zitten aan de rechterhand van de Vader en onder de volken zijn beloften vervullen; en na de vervulling van zijn beloften onder de volkeren zou Hij ook dit nog in vervulling doen gaan, dat Hij komt om datgene op te eisen, waarop Hij recht gekregen had, om de vaten van toorn te scheiden van de vaten van barmhartigheid en om aan de goddelozen datgene toe te delen waarmee Hij gedreigd had en aan de rechtvaardigen datgene dat Hij beloofd had.
Dit alles dus moest worden voorspeld, dit moest van te voren worden aangekondigd, en het toekomstige moest worden toevertrouwd, opdat men niet plotseling, als het komt, daarover verbijsterd zou staan, maar het in geloof zou afwachten.

11 februari Feest OLV Lourdes

John Henry Newman [1801-1890] Mei-meditaties 9 – Onbevlekte Ontvangenis Heilige MariaJohn Henry Newman [1801-1890]
Mei-meditaties  9 – Onbevlekte Ontvangenis
Heilige Maria

Aan God alleen komt de hoedanigheid van heiligheid toe. Daarom zeggen wij in het Gloria: “Tu solus sanctus, Gij allen zijt heilig”. Met heiligheid bedoelen wij de afwezigheid van alles wat een redelijk wezen besmet, verduistert en onteert, alles wat recht tegenover zonde en schuld staat.

We zeggen dat alleen God Heilig is, al bezit Hij ook in waarheid al zijn hoge hoedanigheden in zulk een volheid dat men inderdaad zeggen moet dat Hij alleen ze bezit. Van de goedheid, bijvoorbeeld, zei Christus tot de jonge man: “Niemand is goed dan God alleen” (Luc 18,19). Hij ook alleen is de Macht, Hij alleen is Wijsheid, Hij alleen is Voorzichtigheid, Liefde, Barmhartigheid, Rechtvaardigheid, Waarheid. Daaraan valt niet te twijfelen; maar Heiligheid wordt zeer bijzonder zijn eigenlijke hoedanigheid genoemd, omdat door de heiligheid meer dan door al zijn andere hoedanigheden niet alleen zijn verhevenheid boven al zijn schepselen maar zijn volstrekte afscheiding van die schepselen te kennen wordt gegeven. Daarvandaan lezen we in het Boek Job: “Is een mens ooit rechtvaardig voor God? Hoe kan rein zijn die uit een vrouw is geboren? Zie, zelfs de maan is niet helder, de sterren zijn niet rein in zijn ogen. Zie, zelfs op zijn heiligen kan Hij niet bouwen, en de hemel is niet rein in zijn oog” (Job 4,17; 25,5; 15,15).

Dit moeten we dus op de eerste plaats aannemen en begrijpen; maar op de tweede plaats weten wij toch ook, dat Hij in zijn barmhartigheid zijn grote hoedanigheden in verschillende mate heeft medegedeeld aan zijn redelijke schepselen, en daaronder vooral de heiligheid, omdat deze hoedanigheid de noodzakelijkste is van alle. Adam was van het ogenblik dat hij geschapen werd af begiftigd niet alleen met zijn menselijke natuur maar daarenboven ook met de genade van God, om hem te verenigen met God en heilig te maken. Daarom spreekt men van de heiligmakende genade; en omdat de genade heilig is, is zij het verenigingsbeginsel tussen God en de mens. Adam in het Paradijs mocht kennis bezitten en vaardigheid en vele deugden; maar deze gaven verenigen hem niet met zijn Schepper. De heiligheid was het die hem verenigde; want de H. Paulus spreekt van de heiligheid “zonder welke niemand de Heer zal zien” (Hebr 12,14).

En toen later de mens viel en deze heilige genade verloor, behield hij nog verschillende gaven; hij kon nog tot op zekere hoogte trouw zijn en barmhartig en liefhebbend en rechtvaardig; maar deze deugden verenigden hem niet met God. Wat hij nodig had was heiligheid; en daarom is de eerste handeling van Gods goedheid voor ons in het Evangelie, ons te ontheffen uit onze onheilige staat door middel van het sacrament van het Doopsel, en door de genade die ons daarbij gegeven wordt de zo lang verbroken verbindingen tussen de ziel en de hemel te heropenen.

Hieruit zien we dus de volle kracht van die titel van Onze Lieve Vrouw, als wij haar noemen: “Heilige Maria”. Toen God een menselijke moeder voor zijn Zoon ging voorbereiden, begon hij daarom met haar een onbevlekte ontvangenis te geven. Hij begon niet met haar de gave van liefde of van getrouwheid of van vriendelijkheid of van godsvrucht te verlenen, hoewel zij die alle bezat als de gelegenheid zich voordeed. Maar Hij begon zijn grote werk voordat zij geboren werd, voordat zij kon denken, spreken of handelen, met haar heilig te maken en zo haar op aarde het burgerrecht van de hemel te geven. Tota pulchra es, Maria! Volkomen schoon zijt Gij, Maria! Nooit had zij iets van de wanstaltigheid der zonde. Daarin verschilt zij van alle heiligen. Er zijn grote missionarissen geweest, grote belijders, bisschoppen, leraren, herders. Ze hebben grote dingen gedaan, en ze hebben talloze bekeerlingen of boetelingen meegenomen naar de hemel. Ze hebben veel geleden, ze hebben een overvloed van verdiensten verworven. Maar Maria gelijkt op haar Goddelijke Zoon in dit bijzondere: evenals Hij, God zijnde, afgezonderd is van alle schepselen door de heiligheid, zo is zij afgezonderd van alle Heiligen en Engelen, als zijnde “vol van genade”.

8 december Kardinaal Newman en Moeder Jozefa over de Onbevlekte Ontvangenis van Maria

De grote Mariavereerder, de zalige John Henry Kardinal Newman [1801-1890], besteedde veel tijd aan het overwegen van het mysterie van de Onbevlekte Ontvangenis van Maria, welke mysterie tijdens zijn leven tot dogma werd uitgeroepen (8 december 1854 met de pauselijke bul Ineffabilis Deus)

Met de heiligheid van Maria staat het zo dat wanneer wij deze hadden gezien of erover hadden gehoord, wij niet in staat zouden zijn geweest degenen die ons op dit punt hadden ondervraagd iets anders mee te delen dan dat zij engelachtig en hemels is…

Wij zouden ons niet zozeer haar gelaatstrekken hebben herinnerd, maar wel haar wonderschone, zondeloze ziel die spiegelde in haar ogen, die sprak uit haar mond, in haar stem te horen was en die haar geheel en al omsloot.

Een hemelse melodie overschilderde alles wat Zij zei of deed – haar gelaatsuitdrukking, haar optreden en haar houding betoverden ieder eerlijk hart dat zich tot haar wendde. Haar onschuld, haar deemoed en bescheidenheid, haar eenvoud, haar eerlijkheid en oprechtheid, haar onzelfzuchtigheid, haar ongekunstelde interesse in allen die tot haar kwamen, haar zuiverheid – al deze eigenschappen maakten haar beminnenswaardig.

Moeder M. Jozefa (Henriette Haack) *1883 +1961, kanunnikes van de Orde van het Heilig Graf, drukte haar visie op Maria in het volgende fijnzinnige Adventslied uit:

Als fijn geslepen rotskristal, o Vas electum, 
zo staat Gij in de stralenval van God,
die in U wonen zal, o Vas electum!

Gij zult mijn zieledorst verslaan, o Fons signate, 
ik heb de gave Gods verstaan
en dring om levend water aan, o Fons signate!

En plukken zal ik van uw schoot, Hortus conclusus, 
de zoete vrucht mijn levensbrood
waarrond uw Paradijs zich sloot, Hortus conclusus!

O Moeder der aanminnigheid, amicta sole,
gelijk de zwaan haar vleugels spreidt
zo staat Gij in Gods Majesteit, amicta sole!

8 december Onbevlekte Ontvangenis van Maria, patrones van het bisdom Roermond Francisco de Zurbarán: Onbevlekte Ontvangenis, 1628-1630.
Olieverf op linnen, 128 cmx89 cm, Prado, Madrid
De H. Maagd Maria is afgebeeld met de handen biddend gevouwen en omringd door een aantal symbolen uit de litanie van Loreto, die verwijzen naar haar deugden.

"Het hoogfeest van de Onbevlekte Ontvangenis van de heilige Maagd Maria, die waarlijk vol van genade is en de gezegende onder de vrouwen", aldus het Romeinse Martyrologium. "In het vooruitzicht op xde geboorte en de heilzame dood van Gods Zoon bleef zij op het ogenblik zelf van haar ontvangenis door een bijzonder voorrecht van God gevrijwaard van iedere smet van de erfzonde, zoals het door paus Pius IX op deze dag plechtig werd gedefinieerd als een vaststaand dogma op grond van een overgeleverde oudere leer.

Vanaf de eerste tijden van het christendom heeft de Kerk deze waarheid aangevoeld en weldra begon men dit unieke voorrecht te vieren, eerst in het Oosten, later ook in het Westen. Op 8 december 1854 als dogma van het katholiek geloof plechtig afgekondigd, werd deze uitspraak als het ware door Maria zelf bekrachtigd, toen zij vier jaar later te Lourdes op de vraag van Bernadette, wie zij was, antwoordde: "Ik ben de Onbevlekte Ontvangenis".

Eeuwenlang reeds gevierd had deze leer zijn voor- en tegenstanders. Tot de verdedigers van dit voorrecht van Maria wordt ook de beroemde Roermondenaar, Dionysius de Kartuizer (Rijkel, circa 1402-1403 - Roermond, 12 maart 1471), gerekend (Opera omnia VI, Comm. in ps.118, art. 29, aleph). Uitgaande van de stelling, die ook later de H. Alfonsus de Liguori zou onderschrijven:"Door geen der meest bevoorrechte schepselen wordt Maria overtroffen; zelfs is zij onuitsprekelijk meer bevoorrecht dan alle bevoorrechte heiligen, zodat alle waardigheden en genaden, aan hen geschonken, haar in hogere mate zijn toebedeeld".

In het persoonlijk leven van Joannes Augustinus Paredis [1795-1886], eerste bisschop van het 2e bisdom Roermond [1853-heden], heeft de Mariaverering steeds een grote plaats ingenomen. Omdat de verering van Maria van oudsher een vanzelfsprekendheid was, sloot de dogmaverklaring van de Onbevlekte Ontvangenis van de allerheiligste Maagd in 1854 goed aan bij het streven van bisschop Paredis de geloofsinhoud ingebed in talrijke tradities op aansprekende wijze over te dragen. In het jaar, waarin zijn vicariaat tot bisdom verheven werd, wijdde hij Limburg onder deze titel toe aan de Moeder des Heren. Hij bleef dit geloofsgeheim benadrukken en vroeg zijn geestelijken met grote plechtigheid de herdenking ervan te vieren (vgl. J.M. Gijsen, Joannes Augustinus Paredis 1795-1886, bisschop van Roermond en het Limburg van zijn tijd).

Het feest van 8 december is tevens de dies natalis van het priesterseminarie Rolduc. Vandaag is het de 41e verjaardag sinds de herstart  in 1974.

Kerken in het bisdom Roermond onder het patronaat van Onze-Lieve-Vrouw Onbevlekt Ontvangen vindt men o.a. in:
Amstenrade, bouwperiode 1852-1856 (Carl Weber); Venlo, 1911 (Pierre Cuypers); Rijckholt, gebouwd 1882 als dominicaner kloosterkerk en voor buurtbewoners,2009 aan de eredienst onttrokken; Terwinselen, 1921 (Hubert van Groenendael) en te Pey-Echt, in 1859. (Pierre Cuypers). Op 10 december 1861 werd deze kerk ingezegend mgr. Paredis.

In de Orde van het H.Graf stond Maria in hoge eer. In de 12e eeuw werden zeker vijf Mariafeesten gevierd. In een 15e eeuws Antiphonale in gebruik in de priorij in Sint Odiliënberg bij het Getijdengebed staat op folio 286 het feest "In Conceptione B.M.Virginis" vermeld te vieren als "totum duplex", met een octaaf.

De communiteit van Priorij Thabor wijdt zich tweemaal per jaar, namelijk op het Hoogfeest van Maria Boodschap (25 maart) en op het Hoogfeest van Onze-Lieve-Vrouw Onbevlekt Ontvangen (8 december) toe aan de H. Maagd Maria.
De diepe, eeuwenoude devotie tot de H. Maagd in de Orde werd nog versterkt werd door de Verhandelingen van de H. Grignion de Montfort over de devotie tot Onze-Lieve-Vrouw. Eerst aan het begin van de 20e eeuw werd deze toewijding of opdracht in de Priorij in Turnhout ingevoerd en tot op de dag van vandaag wordt deze opdracht als zinvol beleefd.