dinsdag 19 oktober 2021

Retraitesnipper We zongen zojuist de Votiefmis van de H. Eucharistie Cibavit eos

Retraitesnipper 1 - Handel - Israel in Egypt Oratorio

Gebedsintenties Kerkberg Gebedsgroep oktober 2021 -40

 

U kunt Uw gebedsintenties opgeven per e- mail (gebedsgroep@kerkberg.nl), per post, telefonisch, per ijlbode, of hoe dan ook. Wij bidden graag voor Uw gebedsintenties en zorgen desgewenst voor het opsteken van Uw  kaarsen in de Basiliek!

Wij bidden namens de gemeenschap voor de gemeenschap tot eer van God en heil van mensen!

Wij vragen daarbij de voorspraak van de HH. Wiro, Plechelmus en Otgerus, de H. Odilia en de H. Maria Magdalena, op wiens voorspraak vanaf de zevende eeuw op deze Berg gebeden is door vele monniken, kanunniken, diocesane priesters, kanunnikessen en andere gelovigen.

Hartelijk dank voor Uw bereidheid met ons mee te bidden!  (*kaarsintentie)


Wij bidden:
om hulp voor al degenen die dat nodig hebben
om vrede
dat de in Australië vermiste kleine Cleo Smith gezond mag worden teruggevonden
om een goed bestuur van Nederland
voor alle familieleden van de zusters
voor de vrienden van het klooster
om een goede retraite
voor de elf schoolkinderen op het eiland Java (Indonesië) die zijn verdronken bij het schoonmaken van een rivier
voor de zielerust van het Britse parlementslid dat is vermoord en tot troost van zijn dierbaren
voor de zendelingen die met hun familie zijn ontvoerd op Haïti, dat zij gezond vrij mogen komen
voor een jongetje dat is verdronken in een zwembad, zijn ouders en andere dierbaren
om genezing en gezondheid*
om van borstkanker te genezen*
voor een jarige(D)*
voor de slachtoffers van de aanslag op een moskee in Kandahar
voor een priester die morgen geopereerd moet worden (S)
voor een vriend van het klooster-om genezing van visusproblemen
voor een jongen die het zijn moeder heel moeilijk maakt en voor zijn moeder*
voor de bevolking van La Palma, dat er aan de vulkaanuitbarstingen een einde komt
dat mensen ophouden met het beramen en praten over politieke aanslagen
voor de slachtoffers van de aanslag in Noorwegen en hun dierbaren
voor een priester die een ongelukkige val heeft gemaakt
om roepingen voor ons klooster
dat hoogbejaarden mensen houden met zie zij diepgaand kunnen spreken
dat jongeren die zich op school en werk raar voelen omdat zij in God geloven, mensen vinden met wie zij daarover kunnen praten
dat jongeren in problemen worden geholpen
voor een meisje met ernstige anorexia nervosa
op voorspraak van kardinaal Newman bij alle intenties
dat meer mensen God leren kennen
voor mensen die worden buitengesloten in de kringen waarin zij verkeren
voor alle slachtoffers van geweld
dat het aankomende gezinsweekend een weekend mag zijn van ontmoeting, verbinding en verdieping voor alle deelnemende gezinnen.
voor een bijzondere intentie
voor de slachtoffers van een verkeersongeval in Julianadorp en hun dierbaren
voor onze Orde-genoten in Herkenrode
voor mensen in financiële moeilijkheden
voor het echtpaar dat vandaag in de Basiliek elkaar het ja-woord geeft
voor alle kinderen, dat ze gelukkig en veilig mogen opgroeien
dat het mensen gegeven wordt de beste versie van zichzelf te worden naar Gods bedoeling
dat het zicht van een vriend van het klooster zonder problemen bewaard mag blijven 
dat het licht in de ogen helemaal mag terugkomen
voor allen die Gods roepstem hebben gevolgd om dicht bij Hem te leven
voor alle Kartuizers
voor het volk van Taiwan
voor slachtoffers van verkeersongevallen
dat de formatie nu snel tot een goed kabinet mag leiden
voor een overleden echtgenoot en vader
voor de vluchtelingen in de kampen in Libië
voor het volk van Yemen
voor 11-jarige klasgenoot die is overleden, zijn ouders, andere gezins- en familieleden en andere dierbaren
voor wie het leven te zwaar is
dat mensen zich onthouden van geweld, thuis en daarbuiten
voor alle mensen die lijden aan depressies
voor een familie in zeer moeilijke omstandigheden*
voor het kindje dat dit weekend in de Basiliek is gedoopt
voor de zielerust van zr. M. Reinhilde*
om roepingen voor ons klooster*
tot zekere intentie*
voor de zielerust van de Pastoors Stam en Grondhuis z.g.*
voor alle zusters van de Priorij Thabor in het verleden, nu en in de toekomst*
zegen over iemand die het met  het leven moeilijk heeft
voor een ziek kleinkind met een hersentumor
voor een bejaard echtpaar, van we een helft diep dement is
voor de zielerust van een overleden neef en sterkte voor zijn dierbaren
voor stabiel en integer bestuur van het land
om zegen over de Priorij Thabor en haar zusters
om zegen over een jarige
om vrede in de wereld tussen alle landen en volken
voor ons nieuwecatechese-kind, die na de Communievoorbereiding in het klooster wilde blijven komen om met de zuster over God te spreken
om genezing
voor onze Vormselkinderen die deze week aan de voorbereiding zijn begonnen

voor onze zieke bisschop
voor de zielerust van John Verkooyen en troost en steun voor zijn dierbaren
voor een bevriende pastoor in het bisdom Haarlem
voor en bevriende priester in Bergamo (Italië)
Om inzicht in levensroeping 
voor een zieke zuster
de levende en overleden kanunnikessen van het H. Graf
voor vervolgde christenen overal ter wereld
Dat de Notre Dame zo spoedig mogelijk weer een levende ontmoetingsplaats met God in de wereld mag zijn
voor Mgr. Camillo Sarko, zijn parochie van de H. Petrus Claver en zijn parochianen in Ghana
Om zegen over twee hoogbejaarde zusters-zussen, van wie er een op sterven ligt
Om een donornier
Om degelijke postulanten voor ons klooster
Om verhoring van de gebedsintenties van de Gebedsgroep van de Kapel In't Zand
om zegen over de mensen in het dorp en de andere dorpen van Roerdalen en voor al hun noden
Voor onze burgemeester
voor vervolgde christenen overal ter wereld
Voor degenen die onvoorbereid sterven
Voor onze deken
Voor onze bisschop
dat wij vanuit onze positie al het mogelijke doen om de wereld te her-evangeliseren

zondag 17 oktober 2021

J..S. Bach - Passion selon Saint Luc BWV 246

18 october St. Luke - little movieLuke, the writer of the Gospel and the Acts of the Apostles, has been identified with St. Paul's "Luke, the beloved physician" (Colossians 4:14). We know few other facts about Luke's life from Scripture and from early Church historians.

It is believed that Luke was born a Greek and a Gentile. In Colossians 10-14 speaks of those friends who are with him. He first mentions all those "of the circumcision" -- in other words, Jews -- and he does not include Luke in this group. Luke's gospel shows special sensitivity to evangelizing Gentiles. It is only in his gospel that we hear the parable of the Good Samaritan, that we hear Jesus praising the faith of Gentiles such as the widow of Zarephath and Naaman the Syrian (Lk.4:25-27), and that we hear the story of the one grateful leper who is a Samaritan (Lk.17:11-19). According to the early Church historian Eusebius Luke was born at Antioch in Syria.

In our day, it would be easy to assume that someone who was a doctor was rich, but scholars have argued that Luke might have been born a slave. It was not uncommon for families to educate slaves in medicine so that they would have a resident family physician. Not only do we have Paul's word, but Eusebius, Saint Jerome, Saint Irenaeus and Caius, a second-century writer, all refer to Luke as a physician.

We have to go to Acts to follow the trail of Luke's Christian ministry. We know nothing about his conversion but looking at the language of Acts we can see where he joined Saint Paul. The story of the Acts is written in the third person, as an historian recording facts, up until the sixteenth chapter. In Acts 16:8-9 we hear of Paul's company "So, passing by Mysia, they went down to Troas. During the night Paul had a vision: there stood a man of Macedonia pleading with him and saying, 'Come over to Macedonia and help us.' " Then suddenly in 16:10 "they" becomes "we": "When he had seen the vision, we immediately tried to cross over to Macedonia, being convinced that God had called us to proclaim the good news to them."

So Luke first joined Paul's company at Troas at about the year 51 and accompanied him into Macedonia where they traveled first to Samothrace, Neapolis, and finally Philippi. Luke then switches back to the third person which seems to indicate he was not thrown into prison with Paul and that when Paul left Philippi Luke stayed behind to encourage the Church there. Seven years passed before Paul returned to the area on his third missionary journey. In Acts 20:5, the switch to "we" tells us that Luke has left Philippi to rejoin Paul in Troas in 58 where they first met up. They traveled together through Miletus, Tyre, Caesarea, to Jerusalem. 

18 oktober - H. Lucas, evangelist De Heer volgt hen die Hem verkondigen.


Lucas was van heidense afkomst. Na zijn bekering werd hij de metgezel van de apostel Paulus. In overeenstemming met diens prediking schreef hij zijn evangelie. In een ander werk, de Handelingen van de Apostelen, gaf hij een beeld van de kerk in haar beginperiode: hij beschreef daarin de voornaamste gebeurtenissen tot aan Paulus’ eerste verblijf in Rome.

Uit een homilie van de heilige paus Gregorius de Grote († 604) over het evangelie

De Heer volgt hen die Hem verkondigen.

Geliefde broeders en zusters, onze Heer en Verlosser vermaant ons nu eens met woorden, dan weer met daden. Ook die daden zijn immers geboden: terwijl de Heer stilzwijgend iets doet, maakt Hij duidelijk wat wij moeten doen. Zo zendt Hij zijn leerlingen twee aan twee uit om het woord te verkondigen (vgl. Lc. 10, 1), omdat er twee geboden van liefde zijn, namelijk liefde tot God en liefde tot de naaste.
Twee aan twee zendt de Heer zijn leerlingen uit om het woord te verkondigen. Zo geeft Hij ons stilzwijgend de wenk dat iemand die geen liefde heeft voor de ander, het ambt van de verkondiging in geen geval op zich mag nemen.
Terecht staat er: Hij ‘zond hen twee aan twee voor zich uit naar alle steden en plaatsen waarheen Hijzelf van plan was te gaan’ (Lc. 10, 1). Immers, de Heer volgt hen die Hem verkondigen: de verkondiging komt het eerst en daarna komt de Heer in onze geest wonen. Eerst komen de woorden om ons aan te sporen en door die woorden neemt de geest de waarheid in zich op. Daarom zegt Jesaja tot deze verkondigers: ‘Baant voor de Heer een weg, maakt rechte paden voor onze God’ (Jes. 40, 3). Daarom ook zegt hun de psalmist: ‘Baant Hem een weg, die opstijgt boven de ondergaande zon’ (Ps. 68 (67), 5 - Vulg.). Want boven de ondergaande zon is de Heer opgestegen: in het lijden is Hij immers ondergegaan, maar door zijn verrijzenis heeft Hij zijn grootste heerlijkheid geopenbaard. Boven de ondergaande zon is Hij opgestegen, omdat Hij de dood die Hij onderging, door zijn verrijzenis heeft overwonnen. Voor Hem die boven de ondergaande zon is opgestegen, banen wij een weg door u zijn heerlijkheid te verkondigen. Dan zal de Heer wanneer Hij na ons komt, uw geest verlichten door met zijn liefde bij u te zijn.
Luisteren wij naar wat Christus de verkondigers die Hij gezonden heeft, te zeggen heeft: ‘De oogst is groot, maar arbeiders zijn er weinig. Vraagt daarom de Heer van de oogst arbeiders te sturen om te oogsten’ (Lc. 10, 2). Voor die grote oogst zijn maar weinig arbeiders, zo moeten wij helaas met grote droefheid vaststellen. Er zijn genoeg mensen die het goede horen, maar te weinig die het zeggen. De wereld is vol priesters, maar toch vinden wij bij de oogst van God maar heel zelden een arbeider. Weliswaar hebben wij het priesterambt op ons genomen, maar het werk dat dit met zich meebrengt, laten wij liggen.
Overdenkt toch, geliefden, overdenkt wat de Heer zegt: ‘Vraagt de Heer van de oogst arbeiders te sturen om te oogsten’ (Lc. 10, 2). Bidt voor ons, dat wij de kracht zullen hebben om te doen wat voor u waardevol is. Bidt dat onze tong niet verlamd raakt om u te blijven aansporen. Bidt dat wij, die de taak van de verkondiging op ons hebben genomen, niet door ons zwijgen bij de rechtvaardige Rechter ter verantwoording worden geroepen.

Veni Creator Spiritus Pinksteren Hymne vespers zingen we met Pinksteren en bij het begin van iedere retraite