donderdag 25 april 2019

Bijgewerkt Gebedsintenties voor de Kerkberg Gebedsgroep voor de maand april 2019


U kunt Uw gebedsintenties opgeven per e- mail (gebedsgroep@kerkberg.nl), per post, telefonisch, per ijlbode, of hoe dan ook.

Wij bidden namens de gemeenschap voor de gemeenschap tot eer van God en heil van mensen!

Mededeling voor de leden van de Kerkberg Gebedsgroep:
De leden van de Kerkberg Gebedsgroep wordt gevraagd mee te bidden met voor deze intenties. Zie ook Hartelijke uitnodiging om mee te doen met de Kerkberg Gebedsgroep “In lumine tuo videbimus Lumen”.
Hierbij de intenties van de maand april 2019:
Voor een overleden moeder
Voor slachtoffers van verkeersongelukken afgelopen week en hun  dierbaren
Voor een priester-kandidaat die deze week priester wordt gewijd
voor de slachtoffers van de aanslagen in Sri Lanka en hun dierbaren
Om verzoening tussen zussen
Voor een ernstige zieke schoonzoon
Voor een overleden broer en oom
Voor het welslagen van een langdurige, zeer complexe operatie
Voor een ernstig zieke zus die niet lang meer te leven heeft
Voor vervolgde christenen overal ter wereld
Dat de Notre Dame zo spoedig mogelijk weer een levende ontmoetingsplaats met God in de wereld mag zijn
Uit dankbaarheid
Voor een zoon met ernstige hoofdpijnen
Voor priesters in Mexico - dat God bescherming op hen rust
Voor een vrouw die wordt vermist - dat ze gezond wordt gevonden
Voor een zeer ernstig ziek jongetje van drie jaar en zijn ouders
Voor Mgr. Camillo Sarko, zijn parochie van de H. Petrus Claver en zijn parochianen in Ghana
Voor een stervende vader.
Voor een opname van een schizofrene moeder
Voor R.
Voor de kinderen die zich voorbereiden op de Eerste H. Communie, en hun ouders, broertjes en zusjes
Voor een parochiaan voor wie aanstaande maandag de uitvaart is
Dat de kwaliteit van de rechtshulp in Nederland weer op het niveau van een beschaafd land wordt gebracht
voor een overleden vader (sterfdag 9 april) en troost voor zijn echtgenote en kinderen
Voor de zielerust van Brother Paul McAuley, missionaris van Lasalle uit het Verenigd Koninkrijk, die verbrand in een hotel in Peru is aangetroffen
voor een vriend van het klooster die moet worden geopereerd (B)
Voor broeder Johannes (Pastoor Prins) die ernstig ziek is
Voor een overleden moeder en troost voor haar kinderen
Voor een vriend van het klooster die moet worden geopereerd (A)
Voor een ernstige zieke jonge man
Om zegen over twee hoogbejaarde zusters-zussen
Uit dankbaarheid wegens gebedsverhoringen
Om degelijke postulanten voor ons klooster
Om verhoring van de gebedsintenties van de Gebedsgroep van de Kapel In't Zand
Voor de mensen in het dorp en al hun noden
Voor een vrouw die in verwachting is
Voor onze bisschop
Hartelijk dank voor Uw bereidheid met ons mee te bidden!

Reportage Paaszondag: processie, vespers en Lof - van een vriend van het klooster
Kloosterhond viert Paasoctaaf


OOS HEIL’GEN EN KOSTER WULLEM GOOTZEN (1907-2002) "Miense van Berg en allen die hie wonen Kiekt op nao eur kirk, en blief sjteeds dankbaarheid tonen"


“Oos Heil’gen”, dat zijn de HH. Wiro, Plechelmus en Otgerus of de Bergse Heiligen van wie wij op woensdag 8 mei a.s. het Patroonsfeest weer gaan vieren. .

De bisschoppen Wiro en Plechelmus en hun diaken Otgerus, zijn volgens de van hen overgeleverde vrome levensbeschrijvingen, de Vitæ, overgekomen vanuit de Angel-saksische streken naar het vastenland van Europa. Volgens die Vitæ hebben zij gemissioneerd in Gallië. Daartoe rekent men ook de Zuidelijke Nederlanden. Volgens deze Vitæ schonk een der Pippiniden, het voorgeslacht van Karel de Grote (768-814), aan Wiro de plaats die later Sint Odiliënberg is genoemd. Men neemt aan dat Plechelmus ook in Twente heeft gemissioneerd. De bouw van een klooster en een aan de H. Maagd Maria toegewijde kapel te Sint Odiliënberg wordt aan deze missionarissen toegeschreven. Uit een oorkonde uit de negende eeuw blijkt het 'monasterium', kerk en klooster, toegewijd te zijn aan Sint Petrus. De kerkhistoricus Johannes Knippenbergh (1662-1742) plaatste de stichting van het klooster op basis van gegevens uit de Vitæ in 706.
In 954 werden Wiro, Plechelmus en Otgerus door Balderik van Kleef, bisschop van Utrecht tot de eer der altaren verheven. Toen een deel van de relieken, die na de verhuizing van het kapittel in 1360 of 1361 naar Roermond waren overgebracht, op 12 mei 1686 naar Sint Odiliënberg werd teruggebracht, werd de kerk onder hun drievoudig patronaat gesteld. De eeuwenlang bloeiende verering van de drie heiligen heeft van Sint Odiliënberg een bedevaartsoord gemaakt van blijvende betekenis. Hadden de drie heiligen aanvankelijk elk een afzonderlijke feestdag, sinds de liturgische herziening van 1963 hebben zij één gezamenlijk feest op 8 mei. Tot op heden worden de Bergse kerkpatronen in ere gehouden. De H. Otgerus is de patroon van de diakens van het bisdom Roermond. Bij gelegenheid van het 40-jarige jubileum van de diakenopleiding in augustus 2016 zijn enkele relieken van Wiro, Plechelmus en Otgerus vanuit de reliekenschat in de St. Nicolaaskerk Heijthuysen aan de Priester- en diakenopleiding Rolduc geschonken

Mevrouw José Nieuwesteeeg-Gootzen, een van de dochters van koster Gootzen trof in de oude muziekpapieren van haar vader het volgende gedichtje in potloodschrift aan dat een eerbetoon is aan de Basiliek en haar Heiligen en tegelijkertijd een weergave van de gedachten die bij hem opkwamen wanneer hij meer dan 53 jaar lang als koster/organist de berg beklom en langs de graven de kerk betrad waar hij de Heer loofde met orgelspel en zang.

Ontelbare hebben der hun rustplaats gevonje,
Vrunj en dierbare wo veer os aan veuljde gebonje.
Die wachte dao vredig de opstanjing aaf,
Om den te verlaote verheerlijkt hun graaf.

Wen ze os vreug of laat aevels omhoog zolen bringen,
Dan hope veer mit uch ‘t In Paradisum te zingen.
Helpt geer os dan nao ein welbesteed leven,
Oos zeel aan de sjepper teruk te moge geven.

Miense van Berg en allen die hie wonen
Kiekt op nao eur kirk, en blief sjteeds dankbaarheid tonen
Veur alles waat oos Heil’gen os hubben gegeven
Blief rech in heur spoor en loup nimmer der neven.

(Ter informatie: onder de titel “Een ontmoeting met Willem Gootzen” publiceerde de Roerecho in 1972 (Jaargang 6, nr. 22, 28 mei) een interview met hem).
Zr. Pauline, Priorij Thabor.


Liturgy of the Hours Easter Thursday Baptism is a symbol of Christ's passion


Office of Readings Second reading

From the Jerusalem Catecheses

Baptism is a symbol of Christ's passion

You were led down to the font of holy baptism just as Christ was taken down from the cross and placed in the tomb which is before your eyes. Each of you was asked, “Do you believe in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit?” You made the profession of faith that brings salvation, you were plunged into the water, and three times you rose again. This symbolised the three days Christ spent in the tomb.
  As our Saviour spent three days and three nights in the depths of the earth, so your first rising from the water represented the first day and your first immersion represented the first night. At night a man cannot see, but in the day he walks in the light. So when you were immersed in the water it was like night for you and you could not see, but when you rose again it was like coming into broad daylight. In the same instant you died and were born again; the saving water was both your tomb and your mother.
  Solomon’s phrase in another context is very apposite here. He spoke of a time to give birth, and a time to die. For you, however, it was the reverse: a time to die, and a time to be born, although in fact both events took place at the same time and your birth was simultaneous with your death.
  This is something amazing and unheard of! It was not we who actually died, were buried and rose again. We only did these things symbolically, but we have been saved in actual fact. It is Christ who was crucified, who was buried and who rose again, and all this has been attributed to us. We share in his sufferings symbolically and gain salvation in reality. What boundless love for men! Christ’s undefiled hands were pierced by the nails; he suffered the pain. I experience no pain, no anguish, yet by the share that I have in his sufferings he freely grants me salvation.
  Let no one imagine that baptism consists only in the forgiveness of sins and in the grace of adoption. Our baptism is not like the baptism of John, which conferred only the forgiveness of sins. We know perfectly well that baptism, besides washing away our sins and bringing us the gift of the Holy Spirit, is a symbol of the sufferings of Christ. This is why Paul exclaims: Do you not know that when we were baptized into Christ Jesus we were, by that very action, sharing in his death? By baptism we went with him into the tomb.

Lectio divina lingua latina Liturgia Horarum Feria V infra octavam Paschæ Baptisma, signum passionis Christi. Het Doopsel, het teken van het Lijden van Christus.


Ad Officium lectionis


Lectio altera

Ex Catechésibus Hierosolymitánis
(Cat. 20, Mystagogica 2, 4-6: PG 33, 1079-1082)

Tweede lezing

Uit het catechetisch onderricht van de H. Cyrillus van Jeruzalem
Cat. 20, Mystagogica 2, 44: PG 33, 1079-1082
Het Doopsel, het teken van het Lijden van Christus
Gij zijt naar het heilig bad van het goddelijk Doopsel geleid, zoals Christus openlijk van het kruis naar het graf werd gedragen.
En eenieder van u werd ondervraagd, of hij geloofde in de Naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Gij hebt uw heilzame belijdenis gedaan en werd driemaal ondergedompeld en zijt weer uit het water opgerezen; en hier hebt gij in beeld en symbool de drie dagen van Christus in het graf aangeduid.
Want zoals onze Verlosser drie dagen en drie nachten in het binnenste van de aarde verbleef, zo hebt gij met de eerste oprijzing uit het water de eerste dag en met de eerste onderdompeling de eerste nacht uitgebeeld, die Christus in de aarde doorbracht. Want zoals hij, die in de nacht ergens verblijft, niet langer kan zien, maar overdag in het licht wandelt, zo hebt gij bij de onderdompeling als in de nacht niets gezien, maar bij de oprijzing uit het water zijt gij als in het daglicht geplaatst; en op hetzelfde moment waart gij dood en geboren, en dat heilzame water werd voor u zowel een graf, als een moeder.
En wat Salomon van andere levensomstandigheden zegt, is uitstekend op u van toepassing. Want hij zei: Er is een tijd voor het baren en een tijd om te sterven. Voor u is dat juist omgekeerd: er is een tijd om te sterven en een tijd om geboren te worden; hier heeft de ene tijd beide bewerkt, en met uw dood viel uw geboorte samen.
O, wat een nieuw en ongehoord soort van dingen! Wij zijn niet in werkelijkheid gestorven noch echt begraven, noch als waarlijk gekruisigd verrezen; maar door het beeld werd de nabootsing ervan uitgedrukt; maar in werkelijkheid is ons heil hieruit geboren.
Christus is waarlijk gekruisigd, waarlijk begraven en waarlijk verrezen; en door de genade werd ons dit alles gegeven, opdat wij, die door de uitbeelding deelachtig geworden zijn aan zijn lijden, in waarheid het heil zouden verwerven.
O, wat een uitbundige liefde tot de mensen! Christus heeft in zijn onbesmette handen en voeten de spijkers ontvangen en de pijn doorstaan: en aan mij, onervaren in smart en lasten, schenkt Hij door de deelname aan zijn smarten het heil.
Laat niemand dus menen, dat de Doop enkel bestaat in de vergiffenis van de zonden en in de genade van de aanneming, zoals dit het geval was met het doopsel van Johannes, dat alleen vergiffenis van zonden schonk.  Wij weten integendeel heel beslist, dat zoals ons Doopsel de kracht bezit om de zonden af te wassen en ons de gave schenkt van de Heilige Geest, het ook een beeld is en de uitdrukking van het lijden van Christus. Want daarom roept ook Paulus hier terecht uit: “Gij weet toch, dat het Doopsel, waardoor wij met Christus Jezus in gemeenschap zijn getreden, ons heeft doen delen in zijn dood? Door de Doop in zijn dood zijn wij met Hem begraven”.