woensdag 26 februari 2020

De binnenzee wordt weer geformeerd rond het kloosterGebedsintenties Kerkberg Gebedsgroep februari 2020 bijgewerkt

U kunt Uw gebedsintenties opgeven per e- mail (gebedsgroep@kerkberg.nl), per post, telefonisch, per ijlbode, of hoe dan ook.

Wij bidden namens de gemeenschap voor de gemeenschap tot eer van God en heil van mensen!
Wij vragen daarbij de voorspraak van de HH. Wiro, Plechelmus en Otgerus en de H. Odilia
Hartelijk dank voor Uw bereidheid met ons mee te bidden!

Mededeling voor de leden van de Kerkberg Gebedsgroep:
De leden van de Kerkberg Gebedsgroep wordt gevraagd mee te bidden met voor deze intenties. Zie ook Hartelijke uitnodiging om mee te doen met de Kerkberg Gebedsgroep “In lumine tuo videbimus Lumen”.
Hierbij de intenties van de maand januari 2020:
Dat iemand slaagt voor zijn laatste examen (daarna geen herkansing meer)
dat de epidemie van het coronavirus tot stilstand komt en verdwijnt
om zegen over de coronapatienten en hun omgeving - dat ze de infectie overleven
voor de inwoner van Meerssen die door een carnavalsongeluk om het leven is gekomen en zijn dierbaren
om zegen over een geestelijk beperkt kind van 15 jaar met ernstige verslavingsproblemen waarvoor moeilijk geschikte hulpverlening kan worden gevonden en voor zijn ouders; dat er goede hulp komt
Om uitkomst
voorspraak van de H. Odilia van Keulen voor een slechtziende die vandaag speciaal naar de Basiliek kwam om daarvoor te bidden
Uit dankbaarheid voor al degenen die maand in maand uit met ons meebidden in het kader van de Kerkberg Gebedsgroep
Om zegen over een aanstaande  moeder die binnenkort haar kind verwacht
Voor een moeder die na een val in coma ligt
Voor een  ernstig zieke moeder en haar dierbaren (O)
Voor een ernstige zieke moeder en haar dierbaren (R1)
Voor een ernstige zieke moeder en haar dierbaren (R2)
Uit dankbaarheid wegens gebedsverhoring
Voor de 10.000 55+ers in Nederland die dood willen zonder ziek te zijn en 76.000 die permanent levensmoe zijn; dat zij de zin van het leven weer gaan zien en dat zij daarbij worden geholpen door medemensen
Om uitkomst voor een gezin in financiele moeilijkheden
Voor vier zussen die 24/7 voor hun zieke moeder zorgen omdat er nog geen plaats voor haar is een het verzorgingstehuis
voor iemand met zorgen over een ongunstige medische uitslag
Om wijsheid, troost en kracht voor onze zoon, zielerust voor onze dochter en troost en kracht voor hun ouders
Voor een jonge vrouw voor wie het leven te zwaar was en troost voor haar bedroefde familie
Dat de corona-epidemie snel dooft met zo min mogelijk slachtoffers
mensen zonder onderdak - dat ze een huis en een thuis vinden
Voor mensen die afhankelijk zijn geworden van opiaten
Voor vier ons bekende zieken met gezondheidsproblemen (K)
een vriend van het klooster die deze week is geopereerd en nu revalideert
dat het geweld in het Midden Oosten niet verder escaleert, maar dat er vrede komt
Voor een jonge volwassene met zorgen over haar toekomst
Voor vervolgde christenen in het Midden Oosten en elders - dat zij worden vertroost en hun vervolgers tot inkeer komen
Om vrede in het Midden Oosten en Afrika
Voor onze Nederlandse militairen, vooral die met missies buiten Nederland
Om voorspraak van de H. Odilia van de Elzas voor iemand met oogproblemen
Voor een broer in psychische problemen
Voor bescherming van het ongeboren leven
Voor de catechese kinderen van ons klooster
Om werk
Om uitkomst voor een echtgenoot, vader, vriend en collega die plotseling getroffen is door een ernstige ziekte en kracht voor zijn dierbaren
Voor een echtgenoot en vader die is geopereerd
Voor een zieke vriendin
voor zieken en stervenden
voor onze kinderen en kleinkinderen
een zieke buurvrouw
voor het voltooien van een studie
Voor een kleinkind - dat het medisch onderzoek leidt tot een oplossing
Om herstel van een diepe, geestelijke wond
Om inzicht in levensroeping
Voor iemand met een roeping - dat ze de kracht vindt die te volgen
Dat het geloof in  Christus en Zijn Kerk in onze streken behouden blijft.
voor een voorspoedig en algeheel herstel na een open hart operatie
Om vrede in Syrie
voor een ernstige zieke en haar familie
om een rechtvaardig vonnis in een strafzaak tegen onze zoon
Voor een kloosterling die voornemens is de naam Wiro te gaan dragen
voor een zieke zuster
de levende en overleden kanunnikessen van het H. Graf
voor een vader met drie kinderen in een echtscheiding
een rechtvaardig oordeel in de zaak tegen kardinaal Pell
een ernstig zieke priester / vriend van het klooster
vervolgde christenen overal ter wereld
Dat de Notre Dame zo spoedig mogelijk weer een levende ontmoetingsplaats met God in de wereld mag zijn
Mgr. Camillo Sarko, zijn parochie van de H. Petrus Claver en zijn parochianen in Ghana
Om zegen over twee hoogbejaarde zusters-zussen
Om een donornier
Om degelijke postulanten voor ons klooster
Om verhoring van de gebedsintenties van de Gebedsgroep van de Kapel In't Zand
Voor de mensen in het dorp en al hun noden
vervolgde christenen overal ter wereld
Voor degenen die onvoorbereid sterven
Voor onze bisschop

dinsdag 25 februari 2020

Reeks “Oratio super Munera" Aswoensdag "Het lijden van Uw Zoon gedenken"

Reeks “Oratio super munera - Gebed over de gaven”
Aswoensdag

Christus ontvangt brood en wijn voor de H. Eucharistie

Geef dat wij met toewijding het Lijden van Uw Zoon kunnen gedenken

T e k s t
Missale Romanum – 1970
Sacrificium quadragesimali initii sollemniter immolamus,
te Domine, deprecantes,
ut per pœnitentiæ caritatisque labores
a noxiis voluptatibus temperemus,
et, a peccatis mundati,
ad celebrandam Filii tui passsionem mereamur esse devoti.
Per Christum Dominum nostrum.
Missale Romanum – 1962
Sacrificium, Domine, quadragesimali initii sollemniter immolamus,
te Domine, deprecantes,
ut cum epularum restrictione carnalium
a noxiis quoque voluptatibus temperemus.
Per Christum Dominum nostrum.

Altaarmissaal  Nederlandse Kerkprovincie – 1979
Heer, aan het begin van deze Veertigdagentijd dragen wij U dit offer op
 om U te vragen:
help ons, door daden van boetvaardigheid en liefde
onze neiging tot het kwaad te bedwingen
en zuiver ons van zonden,
zodat wij met toewijding het Lijden kunnen gedenken van uw Zoon,
Jezus Christus, onze Heer.

L i t u r g i s c h e  a n t e c e d e n t e n

De oratio Super munera van het postconciliaire Missale Romanum 1979 is een adaptatie en uitbreiding van de oratio Super oblata seu Secreta  van het Missale Romanum 1962, welke oratie haar wortels heeft in het Sacramentarium Gelasianum Vetus, 106, Vat. Reg. lat.  316 uit de eerste helft van de 8e eeuw, alsook in het Sacramentarium  Gregorianum (Hadrianum), 38, 2, 9e eeuw en sindsdien in meer dan 50 codices is verspreid in Europa en het Britse schiereiland.
In het Missale Romanum 1962  stond deze oratie op de 1e Zondag van de Veertigdagentijd.
(Zie: E. Moeller, J.M. Clément en B. Coppieters ’t Wallant, Corpus Orationum, VIII, R-S. Brepols, Turnhout 1996, p. 120-121, nr. 5213, Br 1016)

C o m m e n t a a r

Het Gebed over de gaven van vandaag is een van de zeldzame gevallen waarbij het postconciliaire Missale Romanum een zeer oude oratie van de Romeinse liturgie sterk uitbreidt. Aan de oude bede om matiging voegt het een zin toe, die juist op de eigenlijke betekenis van de boetetijd wijst, te weten: et, a peccatis mundati,
ad celebrandam Filii tui passsionem mereamur esse devoti

Hier worden de gelovigen uiteindelijk aangespoord de gedachtenis van het verzoenende Lijden van Christus met toewijding te vieren.
De gewone telling van de veertig dagen begint op Aswoensdag en loopt tot Witte Donderdag. De drie laatste dagen van de Goede Week vormen met Pasen het Triduum Pascale met het mysterium van het lijden en de Verrijzenis van Christus, “het Paasmysterie”, dat in de vernieuwde liturgie sterk wordt geaccentueerd. De veertig dagen vormen de voorbereiding op de viering van het Paasmysterie. Nog juister zou het daarom zijn geweest als de oratie zou zeggen “…zodat wij met toewijding het Lijden en de Verrijzenis kunnen gedenken van uw Zoon, Jezus Christus”.

Voorwaarde voor de gevraagde genade is de reiniging van zonden, die door “daden van boetvaardigheid en liefde” wordt bewerkt. De Latijnse tekst paart hier “pænitentia” aan “caritas”, verzoenende versterving aan liefde. De mens die door zonde straf heeft opgelopen spant zich door middel van vrijwillig op zich genomen verstervingen in tot noodzakelijke uitboeting, waarbij het voor hen die geloven vanzelfsprekend is dat hun vaste hoop op vergeving en kwijtschelding berust op het deelnemen aan het verlossende Lijden van de Heer en het daardoor te delen in de Verrijzenis.
Onlosmakelijk met de praktijk van boete en verzoening is de nieuwe, in de liefde gelegen,  toewending naar God verbonden. Terecht bidt de oratie om deze liefde, want God alleen kan deze schenken. Voor de zondaar bestaat er geen grondiger ommekeer dan de liefde, en niets geeft meer zekerheid dan dat God de liefde van de zondaar met Zijn liefde beantwoordt. (zie ook de wederkerigheid besproken in de oratio super munera van de achtste week door het jaar). Daarbij omvat het begrip liefde - die van het hart en die van de dagelijkse praktijk - de gehele omvang van het belangrijkste gebod, ook de naastenliefde, die God in Zijn goedheid aan de liefde tot God gelijkstelt: “Wat gij aan de minsten van Mijn broeders  hebt gedaan, hebt gij aan Mij gedaan” (Mt 25, 40). “Een nieuw gebod geef Ik u, dat gij elkander liefhebt; gelijk Ik u liefgehad heb”, Joh 13, 34.
Zoals de hoop van de boete berust op de vereniging met het Lijden van Christus, zo ook de hoop van de liefde. De Dood van Christus aan het kruis was immers de hoogste en oneindige daad van liefde.
Wanneer  boete en liefde de reiniging van zonden bewerken, vormen deze de beste denkbare gesteltenissen voor het opgaan naar de viering van  het Paasmysterie.
In de [nog niet uitgebreide] oorspronkelijke vorm van deze oratie was er nog geen sprake van boete en liefde, veeleer van het eigenlijke vasten:  “restrictio epularum carnalium”, matiger gebruik van voedsel voor het lichaam”. Deze bede van de oervorm bleef behouden: “ut a noxiis voluptatibus temperemus”, om onze neiging tot schadelijk genot te bedwingen. Hiermee bedoelt het gebed het genot dat door onmatigheid  strafwaardig, dat wil zeggen zondig wordt. Tegenover  zulke “intemperantiæ” (onmatigheden) moet de christen met de hier aan God gevraagde genade van “temperantia” (matigheid) bij alle aardse genietingen, van zonde vrij blijven of vrij worden. De oratie dateert uit de tijd dat het manicheïsme, rigide ketterse uitwas van het christelijke denken,  nog sterk werd gepraktiseerd. Men had de stellingname: elke aards genot is zondig kunnen verwachten. Toch staat dat er niet. Het gaat om matiging.  Dat zowel het eigenlijke vasten zoals in het oorspronkelijke gebed, als ook boete en liefde van de postconciliaire versie zeer geëigend zijn om de gevraagde matiging te dienen, is duidelijk.

Wat  daar over het overdreven en dus zondig genot wordt gezegd, zou ook in een verhandeling van stoïcijnse zijde (hebben) kunnen staan.  Maar zelfs wanneer de uitbreiding van de oratie met verwijzing naar het Lijden van Christus ontbreekt, is er nog altijd de aanvangszin van het gebed, die heel de bede terugvoert op het Eucharistische Offer, dat evenals de christelijke oervorm van deze oratie, ook de bede van het Gebed over de gaven in christelijke zin toont: “aan het begin van deze Veertigdagentijd vragen wij U door dit offer

ons te helpen door daden van boetvaardigheid en liefde onze neiging tot het kwaad te bedwingen en zuiver ons van zonden”. Wij wensen U een zalige viering van de Veertigdagentijd die ons ieder jaar opnieuw als een kans gegeven wordt tot heil van onze onsterfelijke ziel. 

Reportage van de vroege morgen - En op Aswoensdag hebben we altijd verse as!
Ash Wednesday

Responsorium - Emendemus in melius

Lezingen H. Mis Aswoensdag "vast voor uw Vader, die in het verborgene is en uw Vader, die in het verborgene ziet, zal het u vergelden"

Eerste lezing (Joël 2,12-18)
Uit de Profeet Joël.
Zo spreekt God de Heer:
“Keert tot Mij terug, van ganser harte,
met vasten, met geween en met rouwklacht.
Scheurt uw hart en niet uw kleren,
keert terug tot de Heer uw God,
want genadig is Hij en barmhartig,
lankmoedig en vol liefde,
en Hij heeft spijt over het onheil.
Wie weet, keert Hij terug en krijgt Hij spijt
en laat dan zegen achter zich,
een meeloffer en een plengoffer voor de Heer, uw God!
Blaast de bazuin op Sion,
kondigt een heilige vastentijd af,
roept een plechtige bijeenkomst bijeen!
Verzamelt het volk,
belegt een heilige bijeenkomst,
brengt de oudsten samen
en verzamelt ook de kinderen en de zuigelingen;
laat de bruidegom zijn kamer verlaten
en de bruid haar bruidsvertrek.
Laat tussen de voorhal en het altaar
de priesters, die de dienst van de Heer verrichten,
wenen en zeggen:
Spaar uw volk, Heer, laat niet met uw erfdeel spotten,
laat niet de heidenen het overheersen.
Moet men onder de volken zeggen:
Waar blijft hun God?
Toen is de Heer voor zijn land opgekomen
en heeft Hij zijn volk gespaard.”

Tweede lezing (2 Kor. 5,20-6,2)
Uit de tweede brief van de heilige apostel Paulus aan de christenen van Korinte.
Broeders en zusters,
wij zijn gezanten van Christus,
God roept u op door ons woord.
Wij smeken u in Christus’ naam:
laat u met God verzoenen!
Hem die geen zonde heeft gekend,
heeft Hij voor ons tot zonde gemaakt,
opdat wij door Hem Gods eigen heiligheid zouden worden.
Als Gods medewerkers sporen wij u aan:
zorgt dat ge zijn genade niet tevergeefs ontvangt.
Hij zegt immers:
Op de gunstige tijd heb Ik u verhoord,
op de dag van het heil ben Ik u te hulp gekomen.
Nu is er die gunstige tijd,
vandaag is het de dag van het heil.

Evangelie (Mt. 6,1-6.16-18)
In die tijd zei Jezus tot zijn leerlingen:
“Denkt er om:
beoefent uw gerechtigheid niet voor het oog van de mensen,
om de aandacht te trekken;
anders hebt gij geen recht op loon
bij uw Vader, die in de hemel is.
Wanneer gij dus een aalmoes geeft,
bazuin het dan niet voor u uit,
zoals de huichelaars doen in de synagoge en op straat,
opdat zij door de mensen geprezen worden.
Voorwaar, Ik zeg u:
Zij hebben hun loon al ontvangen.
Als gij een aalmoes geeft,
laat uw linkerhand dan niet weten wat uw rechter doet,
opdat uw aalmoes in het verborgene blijve;
en uw Vader, die in het verborgene ziet
zal het u vergelden.
Wanneer gij bidt,
gedraagt u dan niet als de schijnheiligen,
die graag in de synagogen
en op de hoeken van de straten staan te bidden
om op te vallen bij de mensen.
Voorwaar, Ik zeg u:
Zij hebben hun loon al ontvangen!
Maar als gij bidt,
ga dan in uw binnenkamer,
sluit de deur achter u
en bid tot uw Vader, die in het verborgene is;
en uw Vader, die in het verborgene ziet, zal het u vergelden.
Wanneer gij vast,
zet dan geen somber gezicht, zoals de schijnheiligen;
zij verstrakken hun gezicht
om de mensen te tonen dat zij aan het vasten zijn.
Voorwaar, Ik zeg u:
Zij hebben hun loon al ontvangen.
Maar als gij vast,
zalf dan uw hoofd en was uw gezicht
om niet aan de mensen te laten zien, dat gij vast,
maar vast voor uw Vader, die in het verborgene is
en uw Vader, die in het verborgene ziet, zal het u vergelden.”